• Hem
  • Motioner, Inter...
sida

Motioner, Interpellationer och Frågor

Här publiceras motioner, interpellationer och frågor som ledamöter från Vänsterpartiet Norrtälje lägger i Fullmäktige eller de olika nämnderna.

Motioner

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. De bereds av den förvaltning som berörs innan de återvänder till kommunfullmäktige. Det kan därför ta viss tid innan motionen kommer tillbaka för beslut om det krävs omfattande utredning av förslaget. Beslut bör de fatta senast ett år efter att motionen har väckts. En motion leder alltid till att fullmäktige genom ett beslut tar ställning till ärendet.

Interpellationer

Interpellationer får ställas av ledamöterna i kommunfullmäktige och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågor

Frågor får ställas av ledamöterna i kommunfullmäktige och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

 

2021

Motioner:

Motion Vänsterpartiet Norrtälje. KF 20210426. Förstärkning av Kvinnojouren

Motion Vänsterpartiet Norrtälje. KF 20210426. Lättlästa handlingar

Interpellationer:

Interpellation Vänsterpartiet. KF 20210426 Gör vi verkligen tillräckligt för personer som är fast i våldsamma relationer_

Frågor:

Fråga Vänsterpartiet Norrtälje. KF 20210426. Frågor som behöver svar, i en offentlig process..docx

Nämndeinitiativ : 

Förslag till beslut:

FTB Överenskommelse norrtäljemodellen KF 20210222 Vänsterpartiet.docx

FTB ärende 15 angående Grindstugan. KS 2021. Vänsterpartiet .docx (1)

Protokollsanteckningar:

210503 Protokollsanteckning Norrtälje Kommunstyrelse. Ärende 14. Antagande av Integrationsstrategi för Norrtälje
kommun

210503 Protokollsanteckning Norrtälje Kommunstyrelse.
Ärende 7. Remissvar på betänkandet av utredningen om översyn av strandskyddet, SOU 2020:78

210503 Protokollsanteckning Norrtälje Kommunstyrelse.
Ärende 5. Antagande av Detaljplan för kvarteret Fartyget, del av fastigheten Tälje 3:1 med flera, i Norrtälje stad

 210503 Protokollsanteckning Norrtälje Kommunstyrelse.
Ärende 6. Godkännande av projektplan avseende
exploateringsprojekt Kvarteret Jupiter samt godkännande av start av anbuds-/markanvisningsförfarande avseende Kvarteret Jupiter

210503 Protokollsanteckning Norrtälje Kommunstyrelse.
Ärende 8. Yttrande avseende begäran om redogörelse gällande allmänna vattentjänster på Löparö.

210412 Protokollsanteckning Norrtälje Kommunstyrelse
Ärende 8. Godkännande av planprogram för ”Stadsprojekt Närheten”,fastigheten Motormannen 1 med flera, i Norrtälje stad

2021 0412 Ä9 KS Vänsterpartiet Norrtälje

2021 0412 Ä12 KS Vänsterpartiet Norrtälje2

021 0412 Ä13 KS Vänsterpartiet Norrtälje

2021 0412 Ä14 KS Vänsterpartiet Norrtälje

2021 0412 Ä37 KS Vänsterpartiet Norrtälje

2021 0412 Ä38 KS Vänsterpartiet Norrtälje

2021 0412 Ä39 KS Vänsterpartiet Norrtälje

Protokollsanteckning Vänsterpartiet Överenskommelse norrtäljemodellen KF 20210222 Vänsterpartiet.docx

Protokollsanteckning Motion om fler pendlarparkeringar Vänsterpartiet Norrtälje kommunfullmäktige20210222 .docx

 

2020

Motioner:

Interpellationer:

Angående förskolesituationen i Norrtälje- Ställd till Robert Beronius (L)

Fråga till KSO Bino Drummond (M) angående Strateg mot våld i nära relationer 

Fråga angående  Manifestation för välfärd 

Nämndeinitiativ : 

Förslag till insatser. Till krisledningsgruppen i Norrtälje kommun med anledning av Corona-krisen

Återinför de samhällsviktiga tjänster som har försvunnit

Protokollsanteckningar:

Bolagisering av VA och renhållningsverksamheterna 

 Inriktningsbeslut gällande försäljning av kommunens vindkraftsverk

Angående Verksamhetsplan 2020

Angående Internkontrollrapport per mars 2020 för Norrtälje kommun och bolag

Angående Norrtälje Hamn – begäran om investeringsmedel för fortsatt exploatering av område G3 och upplåningskostnader för G1-G3

Angående Antagande av detaljplan för Måsholmen i Frötuna församling.

2019

Motioner:

Simundervisningsmotion

Feministiskt Självförsvar

Motion om anslagstavlor

Avgiftsfria mensskydd

 

Interpellationer:

Roslagsmuséet och Gevärsfaktoriet

Projektredovisning NKAB

Frivillig organisationer

 

Frågor:

Är du beredd att låta 10100 gå i konkurs?

Sommarjobb?

Fråga om Pythagoras

Årsredovisning av företags verksamhet

Kulturscen i Rimbo?

 

Protokollsanteckningar/Reservationer/Uttalanden

Protokollsanteckning Antagande av handlingsplan för landsbygds- och skärgårdsprogram (2)

Protokollsanteckning regionala tillväxten (1)

Protokollsanteckning Rånäs skola (1)

Protokollsanteckning Västertorpsskogen (1)

Reservation Byggnadsplan Rävsnäs -Gräddö (2)

Reservation Byggnadsplan Rävsnäs

Reservation handlingsplan för landsbygds- och skärgårdsprogram (1)

Reservation handlingsplan för landsbygds- och skärgårdsprogram

 

2018

Protokollsanteckningar/reservationer/Uttalanden

Särskilt-uttalande – kommunalråd

Protokollsanteckning ERS

 

 

Kopiera länk