Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter är Catarina Wahlgren, Christina Hamnö och Johannes Folkesson

Ersättare är Anastasia Swärd (fr o m 20/6 Ghazale Karami) och Olga Lännevall-Fedorina (fr o m 16/1 – 2015 Ingela Brinkefeldt)

(se direktsändningen via kommunens hemsida (öppnas i nytt fönster)

 

Fullmäktige den 19/2 2018

Närvarande ledamöter : Catarina Whalgren, Christina Hamnö, Johannes Folkesson

Närvarande ersättare: Ingela Brinkefeldt, Ghazale Karami

 

Fullmäktige den 28/8

 

Närvarande ledamöter:  Catarina Wahlgren, Christina Hamnö, Johannes Folkesson

Närvarande ersättare: Ingela Brinkefeldt, Ghazale Karami

Föredragningslistans nummer 10; Bostadsförsörjningsstrategi: Bifallsyrkande med protokollanteckning (Fullmäktiges Beslut: Bifall)

Föredragningslistans nummer 13; Godkännande av riktlinjer för markanvisningar: Återremissyrkande (Fullmäktiges beslut: Bifall, Vänsterpartiet deltar inte i beslutet)

Föredragningslistans nummer 14; Godkännande av markanvisningsavtal gällande Härden 3-4Samt del av Tälje 2:187 för byggande av hyresrätter i del av stadsutvecklingsprojektet Övre Bryggårdfsgärdet: återremissyrkande (Fullmäktiges beslut efter votering; 31 för återremiss, 30 för avgörande)

Föredragningslistans nummer 18; Norrtälje kommuns plan för kompetensförsörjning 2017-2021: Avslagsyrkande (Fullmäktiges beslut: Antagande)

Föredragningslistans nummer 19; Motion från Mikael Strandman (SD) om att Norrtälje Kommun ska begära anstånd i mottagandet av kommunanvisade nyanlända (2016:38): Bifall till kommunstyrelsens förslag innebärande avslag på motionen (Fullmäktiges beslut: Bifall KS innebärande avslag på motionen)

Föredragningslistans nummer 20;Motion från Bertil Karlsson och Eleonor Rosenqvist (V) om ökat uttag av föräldradagar för fäder: Bifallsyrkande (FUllmäktiges beslut: Bifall Kommunstyrelsens förslag på svar innebärande motionen anses besvarad)

Föredragningslistans nummer 21; Motion från Irene Brändström och Anders Fransson (RooP) om lärares vidareutbildning genom lärarlyftet med bibehållen lön: Bifallsyrkande (Fullmäktiges beslut efter votering; Bifall motionen 6, bifall KS innebärande avslag på motionen 51)

 

Fullmäktige den 12/6 2017

Närvarande ledamöter: Catarina Wahlgren (fr 19:00), Christina Hamnö, Johannes Folkesson

Närvarande ersättare: Ingela Brinkefeldt

Föredragningslistans nummer 11; Investeringsanslag för akuta åtgärder vid Lindholmens Reningsverk; Bifallsyrkande

Föredragningslistans nummer 17; Genomförande av folkomröstning; frågetecken kring frågeställningen

Föredragningsslistans nummer 21; Hyresavtal med Stiftelsen Roslagsmuseet avseende Gevärsfaktoriet; Bifallsyrkande

Föredragningslistans nummer 22; Motionsredovisning; Debattinlägg som lyfter 2 V-motioner som avskrivs

Föredragningslistans nummer 24; Motion från Karin Karlsbro (L), Anders Fransson (ROOP) och Catarina Wahlgren (V) – Nu är det dags att förbättra säkerheten för Norrtäljes fotgängare och cyklister; Bifallsyrkande (beslut: Besvarad)

Föredragningslistans nummer 30; Inlämnade av motioner, interpellationer och frågor; Fråga om kulturkolans utbud (Catarina Wahlgren), Interpellation om Roslagsbostäder & Tomträttsinsitutet (Johannes Folkesson)

Fullmäktige den 8/5 2017

Närvarande ledamöter: Catarina Wahlgren, Christina Hamnö, Johannes Folkesson
Närvarande ersättare: Ghazale Karami

Föredragningslistans nummer 13: godkännande av markanvisningsavtal avseende del av Tälje 2:103 i Norrtälje stad (bostadsrätter): Protokollanteckning

Föredragningslistans nummer 14: Inriktningsbeslut rörande Roslagsbostäder AB Försäljning av fastigheter samt förvärv av tomtmark för nyproduktion: Protokollanteckning

Föredragningslistans nummer 27: Motion från Catarina Wahlgren(V) om personalbokslut: Bifallsyrkande (Fullmäktiges beslut: Besvarad)

Föredragningslistans nummer 28: Motion från Catarina Wahlgren(V), Christina Hamnö(V),  och Johannes Folkesson(V) angående bättre anställningstrygghet: Bifallsyrkande (Fullmäktiges beslut: Avslag

 

 

Fullmäktige 3/4 2017

Närvarande ledamöter: Catarina Wahlgren, Christina Hamnö, Johannes Folkesson
Närvarande ersättare:  Ingela Brinkefeldt

Föredragningslistans nummer 18; planeringsförutsätttningar 2018-2020 för budget 2018 och plan 2019-2020: Deltar ej i beslutet

Föredragningslistans nummer 19; fastställande och finansiering av Norrtälje kommuns åtagande i Norrvatten: Deltar inte i beslutet

Föredragningslistans nummer 22; Kommunal folkomröstning genom folkinitiativ avseende glesbygdsskolor och kommunalt glesbygdsprogram: Ja till Folkinitiativet

 

Fullmäktige den 26/9

Närvarande ledamöter: Catarina Wahlgren, Christina Hamnö (till och med 1845),  Johannes Folkesson

Närvarande ersättare: Ingela Brinkefeldt (tjg fr 18:45)

Föredragningslistans nummer 12: bifall (protokollanteckning)

Fullmäktige den 20/6 2016

Tjänstgörande ledamöter: Catarina Wahlgren, Christina Hamnö, Johannes Folkesson

Närvarande ersättare: Ingela Brinkefeldt

Föredragningslistans nummer 10; Förslag till ny skolstruktur i Norrtälje kommun 2016-2017: Återremissyrkande, ändringsyrkande
Föredragningslistans nummer 11; Skolutvecklingsprogram 2016-2020  för Norrtälje kommun: Protokollanteckning
Föredragningslistans nummer 14; Reviderade bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen i Norrtälje kommunhuskoncernen: Protokollanteckning

Föredragningslistans nummer 16; Norrtälje kommuns plan för mångfald och jämställdhet 2016 – 2018: Återremissyrkande
Föredragningslistans nummer 20; Bredbandsstrategi baserad på IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommun: Protokollanteckning

Fullmäktige den 2/5 2016

Tjänstgörande ledamöter: Christina Hamnö, Johannes Folkesson, Catarina Wahlgren (fr 16:20)
Närvarande ersättare: Ingela Brinkefeldt

Föredragningslistans nummer 13; Årsredovisning för kommun och bolag; protokollanteckning
Föredragningslistans nummer 21; investering ny skola i Rimbo: yrkad återremiss

Fullmäktige den 4/4 2016
Tjänstgörande ledamöter: Catarina Wahlgren, Johannes Folkesson, Ingela Brinkefeldt
Föredragningslistans nummer 13; Planeringsförutsättningar 2017 och plan 2018-2019: Deltar inte i beslutet
Ärende 21: Nu är det dags att förbättra säkerheten för Norrtäljes fotgängare och cyklister (V med flera)

Fullmäktige den 22/2 2016

Tjänstgörande ledamöter: Catarina Wahlgren, Christina Hamnö, Johannes Folkesson
Närvarande ersättare: Ingela Brinkefeldt

Föredragningslistans nummer 12; förslag till avfallstaxa att gälla från 1 april 2016 för Norrtälje kommun: återremissyrkande
Föredragningslistans nummer 18; besvarande av motion från V gällande översyn av barns möjlighet att ta sig till stadens stora sport- och fritidsanläggningar: reservation
Föredragningslistans nummer 19; besvarande av motion ang förbättring av busshållplatser innom kommuner: reservation
Föredragningslistans nummer 20; Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (V) m fl om förbättrad snöröjning och halkbekämpning: reservation
Föredragningslistans nummer 24: besvarande av motion gällande målsättning om höjd kvalitet innom barnomsorgen i Norrtälje kommun: reservation

Fullmäktige den 14/12 2015
Tjänstgörande Ledamöter: Catarina Wahlgren (fr 17:40, desförinnan Ingela Brinkefeldt) Christina Hamnö, Johannes Folkesson
Närvarande ersättare: Ingela Brinkefeldt

föredragningslistans nummer 12: Förändrad organisation och styrning av Tiohundraverksamheten; Protokollanteckning

föredragningslistans nummer 16:  Revidering av Ersättningsbestämmelser för mandatperioden 2014 – 2018: deltar inte i beslutet; Protokollanteckning

Föredragningslistans nummer 24: Motion om aktualisering av utredning om Finanspolicyns påverkan på Roslagsbostäder

Fullmäktige den 2/11 2015

Tjänstgörande ledamöter: Catarina Wahlgren, Christina Hamnö, Johannes Folkesson
Närvarande ersättare: Ingela Brinkefeldt

Föredragningens nummer 8: Kommunal utdebitering, Skattesats 2016; Förslag samt protokollanteckning

Föredragningslistans nummer 15: Godkännande av exploateringsprogram Lommarstranden, inklusive markanvisning gällande del av fastigheten Tälje 4:62: Protokollanteckning

Föredragningslistans nummer 30: Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor
Interpellation angående resursassistenter; Christina Hamnö

Motion om stapling av anställningar med allmän visstid; Gruppmotion

 

Fullmäktige den 28/9 2015

Tjänstgörande ledamöter: Ingela Brinkefeldt (fr 19:00 Catarina Wahlgren), Christina Hamnö, Johannes Folkesson
Närvarande ersättare: Ingela Brinkefeldt

Föredragningslistans nummer 21: Besvarande av interpellation till Val- och förtroendemannanämndens av Catarina Wahlgren (V) m fl till val- och förtroendemannanämndens ordförande om revision av ERS (ERSättningssystem för förtroendevalda)

 

Fullmäktige den 15/6 2015
tjänstgörande ledamöter:Catarina Wahlgren, Christina Hamnö, Johannes Folkesson
Närvarande ersättare: Ingela Brinkefeldt,

Fullmäktige den 4/5 2015
Tjänstgörande ledamöter: catarina Wahlgren, Christina Hamnö, Johannes Folkesson
Närvarande ersättare:  Anastasia Swärd, Ingela Brinkefeldt

Föredragningslistans nummer 19: Besvarande av interpellation från Christina Hamnö och Anastasia Swärd(V) till kommunalrådet Ingrid Landin (Mp) om åtgärder för att förbättra EU-migranters livssituation
Föredragningslistans nummer 20: Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor

Motion angående förbättring av busshållplatser innom kommunen: Gruppmotion

Motion angående marknadsföring av kollektivtrafiken: Gruppmotion

Interpellation till Ingrid Landin (Mp) angående våld i nära relation; Johannes Folkesson

Fullmäktige den 30/3 2015

Tjänstgörande ledamöter: Catarina Wahlgren, Christina Hamnö, Johannes Folkesson
Närvarande ersättare: Anastasia Swärd, Ingela Brinkefeldt

Fullmäktige den 16/2 2015

Tjänstgörande ledamöter: Catarina Wahlgren, Christina Hamnö, Johannes Folkesson
Närvarande ersättare: Anastasia Swärd, Ingela Brinkefeldt

Föredragningslistans nummer 9: Besvarande av interpellation från johannes Folkesson (V) till kommunstyrelsens ordförande om användningen av pyrotekniska varor i detaljplanelagt område i Norrtälje kommun
Föredragningslistans nummer 10: Fråga från Johannes Folkesson (V) till kommunstyrelsens ordförande med anledning av polisens omorganisation

Föredragningslistans nummer 16:
Motion om snöröjning och halkbekämpning

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om sommarjobb i Norrtälje kommun; Christina Hamnö

Fråga om säker påfart för gående, cyklister och bilister till Norrtäljes nya badhus; Catarina Wahlgren

KF20150330IP_migranter I till kommunalrådet Ingrid Landin (MP) om Situationen för EU-migranter; Christina Hamnö, Anastasia Swärd

Motion om säkra färdvägar till Norrtäljes nya badhus; Catarina Wahlgren

Föredragningslistans nummer 11: Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kommunstyrelsens ordförandeom visstidsanställd personal inom kommunens verksamheter
Föredragningslistans nummer 13: Besvarande av interpellation från Johannes Folkesson (V)till kommunalrådet Berit Jansson (C) om ombyggnad av riksväg 77 (Länsgränsen – Rösa)
Föredragningslistans nummer 19: Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående användningen av pyrotekniska varor i Norrtälje kommun

Fråga till kommunalrådet Ulrika Falk (S) med anledning av Polisens omorganisation (omförhandlad till interpellation)
Föredragningslistans nummer 21: meddelanden

Protokollanteckning avseende Ekonomisk månadsrapport per den 31 oktober 2014 för kommunen och bolagen (Roslagsbostäder)

Fullmäktige den 15/12 2014

Tjänstgörande ledamöter: Catarina Wahlgren, Christina Hamnö, Johannes Folkesson

Föredragningslistan nummer 14tilläggsyrkande till kommunstyrelsens beslutsförslag

Föredragningslistan nummer 65D: Motion om slutdatum för fossilbränslen i kommunen (Catarina Wahlgren, Christina Hamnö, Johannes Folkesson, Anastasia Swärd)

Föredragningslistan nummer 65e: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående visstidsanställda (Catarina Wahlgren)

Föredragningslistan nummer 65g: Fråga till kommunalrådet Berit Jansson (C) angående medfinansiering av statlig infrastruktur (GC-väg mellan Älmsta och Mälbybadet)

Föredragningslistan nummer 65 h: Interpellation  till kommunalrådet Berit Jansson (C) med anledning av Trafikverkets planer för ombyggnad av väg 77 genom Rimbo