• Hem
 • Kommunalt Handl...
sida

Kommunalt Handlingsprogram

För en solidarisk och grön framtid med en röd politik!

Här presenteras vårt Kommunala Handlingsprogram för perioden 2022-2026. Programmet anger riktlinjerna för den politik Vänsterpartiet Norrtälje avser driva under nuvarande mandatperiod.

Ladda ned som PDF här:

Vänsterpartiet Norrtälje Kommunalt Handlingsprogram 2022-2026

Innehåll

Innehåll

Inledning

Ett gemensamt ansvar för klimat och miljö

Solidarisk välfärd och hållbart arbetsliv

En stark gemensam välfärd ger ett tryggt samhälle

En bra förskola och skola för alla barn

Kultur och en  meningsfull fritid för alla

Landsbygden ska leva – ett Norrtälje för alla

Ett bra boende för alla

Bli medlem och engagera dig i Vänsterpartiet 10

Vänsterpartistiska politiker 10

 

Inledning

Ett Norrtälje för alla, inte bara för de rika

Detta är Vänsterpartiet Norrtäljes kommunalpolitiska program för perioden 2022–2026. Det här kommer vi att arbeta för under mandatperioden.

Vänsterpartiet eftersträvar ett samhälle som definieras av allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Ett samhälle där alla bidrar efter förmåga och får stöd utifrån sina behov.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti med ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt. Om vi använder ny teknik och ekologiskt förnybara produkter kan vi skapa ett mer hållbart samhälle. De som förbrukar mest måste förbruka mindre. Samhället behöver förändras så att vi kan leva utan att göra slut på jordens resurser.

Vi tror på människans och politikens kraft att förändra. Tillsammans kämpar vi för rättvisa, solidaritet, frihet och ett hållbart samhälle.

 

Ett gemensamt ansvar för klimat och miljö 

Klimatkrisen och miljöproblemen är globala men måste också hanteras på lokal nivå. Samhället, inte bara individen måste ta ett större ansvar  för vår tids ödesfrågor. För Vänsterpartiet är miljöhänsyn viktigare än kortsiktiga vinstintressen och vi vill att ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt ska prägla allt arbete i kommunen. Genom att satsa på det som är långsiktigt hållbart såsom förnybar energi, kollektiva transporter och skydd av naturområden vill vi skapa ett bättre samhälle för alla.

Vänsterpartiet arbetar för

 • att exploatering sker med mesta möjliga miljöhänsyn. I kommunens arbete med översiktsplaner och detaljplaner ska miljö- och klimatnytta prioriteras
 • att begränsa klimatpåverkan och hushålla med resurser genom att rusta befintligt byggnadsbestånd istället för att riva. Med allmännyttan kvar kan fler hyresbostäder byggas klimatsmart
 • att vårt gemensamma bolag, Norrtälje Energi, ska vara kvar i kommunal ägo
 • att kommunen ska främja produktionen av sol- och vindenergi
 • att samla in matavfall och annat organiskt avfall för framställning av biogas lokalt
 • att inga avlopp ska mynna ut i vårt redan förorenade hav eller våra insjöar
 • att verksamheter i offentlig regi i högre utsträckning ska servera lokalproducerad och ekologisk mat
 • att all kommunal konsumtion, till exempel mat, kontorsmaterial eller telefoner ska vara miljömärkt och rättvisemärkt – vi ska bli en certifierad Fairtrade- kommun igen
 • att värna strandskyddet och allemansrätten. att undanta jordbruksmark från exploatering Odlingsbar mark är en ändlig resurs som inte ska förbrukas och förstöras
 • att kommunen ska uppmuntra och utveckla ekoturismen i kommunen
 • att Norrtälje centrum blir bilfritt året om
 • att genomföra en kraftig utbyggnad av vägar för oskyddade trafikanter – kommunen måste ta ett större ansvar för att gång- och cykelvägar byggs på landsbygden
 • att kommunen ska agera för förlängning av Roslagsbanan till Rimbo påbörjas
 • att det ska bli lättare att lämna in till återvinning, även utan bil, samt att kommunen ska återinföra hämtning av grovsopor
 • att kommunen ska avsätta minst en procent av varje nämnds budget för klimatarbete
 • att kommunen ska ha minst två kommunekologer
 • att kommunen ska inrätta ett klimatkontor med minst en klimatstrateg.

 

Solidarisk välfärd och hållbart arbetsliv

Alla som kan jobba ska ha rätt till ett arbete utifrån sina egna förutsättningar. Jobb skapas när innovationer och nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster, inte genom att konkurrera med lägre löner och sämre villkor. Vänsterpartiet vill att Norrtälje kommun och dess bolag blir goda föredömen som arbetsgivare och som människor väljer att arbeta hos.

Alla som kan jobba ska ha rätt till ett arbete utifrån sina egna förutsättningar. Jobb skapas när innovationer och nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster, inte genom att konkurrera med lägre löner och sämre villkor. Vänsterpartiet vill att Norrtälje kommun och dess bolag blir goda föredömen som arbetsgivare och som människor väljer att arbeta hos.

Vänsterpartiet arbetar för…

 • att göra tillsvidareanställningar med heltid till norm i Norrtälje kommun. Allmän visstid skall inte användas och inte heller stapling av visstider för att kringgå tillsvidareanställning
 • att godtycklig minskning av tjänstgöringsgrader, så kallad hyvling, inte ska användas
 • att kommunen ska driva en aktiv jämställdhetspolitik för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män
 • en bättre arbetsmiljö på kommunala arbetsplatser med tillräcklig bemanning i förhållande till arbetsbelastningen
 • att kommunen, med början i äldreomsorgen, stegvis inför sex timmars arbetsdag i verksamheter i kommunal regi med bibehållen lön.

 

En stark gemensam välfärd ger ett tryggt samhälle

Vi värnar Norrtäljemodellen, ett samarbete mellan kommunen och Region Stockholm. En sammanhållen vård och omsorg har oändliga möjligheter, det har Norrtäljemodellen visat och därmed finns förutsättningar för att utveckla vården med patienten/medborgaren i fokus. Vänsterpartiet arbetar för en välfärd utan vinstintressen.

Vänsterpartiet arbetar för…

 • att alla som är över 80 bör erbjudas boende i särskilt boende utan biståndsbedömning
 • att ge bostadsgaranti för partners på vårdboende
 • en heltäckande vård och hemtjänst där personalen har möjlighet att tillgodose den äldres behov
 • att förebyggande insatser för våra barn och unga ska vara tillgängligt i hela kommunen
 • att stärka och samordna insatser för barn och unga mellan socialtjänsten, elevhälsan, BUP och vårdcentralerna. Det kan göras genom att skapa nya gränsöverskridande funktioner som till exempel mobila team med neuropsykiatrisk kompetens och en lotsfunktion som hjälper familjer med kontakt och kommunikation med rätt instanser för sina barns stöd
 • att kostnadsfria mensskydd åt flickor ska finnas tillgängliga för kommunens flickor och kvinnor upp till 23 års ålder
 • att kommunen åter tillsätter tjänsterna som jämställdhetsstrateg och strateg för våld i nära relation
 • att arbeta aktivt med förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation
 • att de ideellt drivna tjej- och kvinnojourerna ska få utökat stöd och långsiktigt avtal från kommunen

 

En bra förskola och skola för alla barn

Vi behöver återta den demokratiska kontrollen över skolan och våra skattepengar.  Att satsa resurser på barnen är en förutsättning för ett framtida bra samhälle. Alla barn har enligt skollagen rätt till likvärdig undervisning, oavsett var de bor eller i vilken skola de går. Barnkonventionen ska följas vid varje beslut. Skolan är ansvarig för att varje elev får det stöd som behövs för att klara av skolgången. Aktiebolag med sitt krav på vinstutdelning är ingen lämplig organisationsform för att ansvara för våra barns utbildning. Resurserna ska istället läggas på barnens rätt till en kvalitativ utbildning och elevhälsa.

Vänsterpartiet arbetar för…

Vänsterpartiet arbetar för…

 • att utöka möjligheterna för elever att undervisas i mindre grupp med tillgång till speciallärare
 • att elevhälsan med kompetenser som specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator och psykolog ska finnas tillgänglig för alla elever även på landsbygdsskolor
 • att minska antalet hemmasittare genom att utveckla elevhälsan
 • att minska antalet barn i förskolan till max 15 i en grupp med tre pedagoger
 • att sätta ett tak för fritidsgruppernas storlek samt en nedre gräns när det gäller personaltätheten
 • att 10 till 12 åringar ska erbjudas en ändamålsenlig fritidsverksamhet
 • ett brett utbud på gymnasiet i kommunen, även estetiska och humanistiska utbildningar
 • att alla skolor  tar hänsyn till barns behov av lek- och friytor, grön miljö samt trafik- och bullerskydd
 • att det införs skolfrukost på alla skolor
 • att säkerställa att modersmålsundervisningen får de resurser som behövs
 • omvänd skolskjuts, att elever i tätorten ska kunna ha möjlighet att gå i mindre skolor utanför tätorten med skolskjuts

 

Kultur och en  meningsfull fritid för alla

Kultur är en investering, inte en kostnad. Kultur ska vara till för alla, inte bara en lyx för några få. Den ska vara lätt att uppleva och att utöva oavsett var i kommunen man bor eller vem man är. Kultur är en av samhällets största verksamheter, som främst finansieras kollektivt, och ska därför ingå som en självklar del i all kommunal planering. Kulturen speglar det samhälle vi lever i. I Norrtälje kommun finns många ideella och kreativa krafter, som vi bör stödja och uppmuntra. En bred och jämlik satsning på kultur, fritid, idrott och friluftsliv är ett viktigt inslag i en kommuns verksamhet.

Vänsterpartiet arbetar för…

Vänsterpartiet arbetar för…

 • att Kultur- och fritidsförvaltningen ska få i uppdrag att ta fram system för en jämställd resursfördelning då det idag bara satsas en bråkdel av idrottens totala resurser på tjejer
 • att vi gemensamt ska värna om tätortsnära natur för rekreation och friluftsliv
 • att stötta idrottsföreningarna i deras HBTQI-arbete bland annat genom organisering av omklädningsrum
 • att alla som inte kan simma ska få avgiftsfri simundervisning
 • att säkra ridvägar färdigställs runtom i kommunen
 • att kommunen anställer en stadsantikvarie i syfte att göra vår historia tillgänglig för föreningar, skolelever och andra intresserade
 • en avgiftsfri kulturskola för att ge alla barn möjlighet att delta i verksamheterna
 • kultur- och aktivitetshus, som kan bli en hemvist för många olika former av kultur i varje större tätort
 • att kommunen genom samarbete och stöd ska underlätta för kommunens fristående förenings- och fritidsverksamhet på kulturområdet att kunna utveckla och bedriva verksamhet
 • att bibliotek och skolbibliotek ska finnas tillgängliga över hela vår kommun

 

Landsbygden ska leva – ett Norrtälje för alla

Vi vill att kommunens utveckling bygger på att både större och mindre orter, skärgård och landsbygd ges samma möjlighet att utvecklas. Då blir det också möjligt att genomföra den gröna omställning som är nödvändig.

Vänsterpartiet arbetar för…

Vänsterpartiet arbetar för…

 • att kommunen i större utsträckning använder sig av lokalt producerad, hållbar och förnybar energi
 • en förbättrad kollektivtrafik. Vi vill ha mer tillgänglig kollektivtrafik med lägre taxa och tätare turer. På sikt vill vi ha avgiftsfri kollektivtrafik
 • att bygga ut ett nät av sammanhängande gång-, och cykelvägar i hela kommunen framför allt utmed de mest trafikerade vägarna och  runt fritidsanläggningar och skolor
 • att förnya och förbättra källsorteringssystem med till exempel ett sortera- hemmasystem med fastighetsnära insamling av förpackningar
 • att påskynda utbyggnaden av fiber och för bra mobiltäckning i hela kommunen
 • att det offentliga rummet, där möten mellan människor kan ske utan kostnader och avgifter, behålls och utvecklas.

 

Ett bra boende

för alla

Vi vill bygga både för dem som redan bor i kommunen och för de som vill flytta hit. Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. Vänsterpartiet menar att alla människor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader, oavsett ort. Så är det inte i dag i bostadsbristens Norrtälje.

Vänsterpartiet arbetar för…

Vänsterpartiet arbetar för…

 • en ökad andel hyresrätter
 • att hälften av alla nya bostäder som byggs ska vara hyresrätter
 • att anamma Göteborgs-modellen där hyran bestäms i förväg och byggföretagen tävlar med kvaliteten
 • att hålla boendekostnaderna nere genom användning av tomträttsinstitutet, vilket innebär att kommunen behåller marken i sin ägo men hyr ut den billigt
 • att en kommunal bostadsförmedling etableras med möjlighet att ge förtur vid särskilda skäl som skilsmässa och trångboddhet
 • att Roslagsbostäder ska vara till för att få en fungerande bostadsförsörjning och inte för att ge en avkastning till kommunen
 • att personer utsatta för våld i nära relationer ska garanteras ett tryggt boende
 • att människor med psykiska eller sociala handikapp inte ska kunna vräkas på ekonomiska grunder.

 

Bli medlem och engagera dig i Vänsterpartiet

Det går att förändra världen om man vill. Fast knappast ensam. Ska det bli ordentligt gjort måste vi göra det tillsammans. Det enklaste sättet att praktiskt engagera sig i Vänsterpartiet är att engagera sig lokalt. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Engagemanget kan se olika ut beroende på vem du är och hur mycket tid du kan lägga ned.

Som medlem i Vänsterpartiet får du:

Tillsammans med tusentals andra vara med och arbeta för solidaritet och rättvisa. Möjlighet att direkt påverka Vänsterpartiets politik. Inbjudningar till kurser, seminarier och studiecirklar.

Vänsterpartistiska politiker

Vänsterpartiet är ett demokratiskt, icke toppstyrt parti. Vi är emot höga politikerlöner och maktkoncentration. Vänsterpartiet ser inte politiska heltidsuppdrag som arbeten, utan som tillfälliga förtroendeuppdrag. Vi arbetar för att rotera på uppdragen, så ingen sitter för länge. De som har politiska uppdrag ska föregå med gott exempel och inte avskärma sig från befolkningen med höga löner och vidlyftig representation. Alla våra parlamentariker betalar partiskatt på sina arvoden. Vi har en alkoholpolicy som säger att vi inte tar emot alkohol betald av skattebetalarnas pengar. Vänsterpartister är pålitliga och står upp för sina värderingar.

Följ oss:

Facebook:facebook.com/vansterpartietnorrtelje

Instagram:  com/vansterpartietnorrtalje/

Twitter: twitter.com/VNorrtalje

 

 

Programmet för 2018-2022 hittar du här:                   Kommunalt-handlingsprogram-1-2018-2022

Programmet för 2014-2018 hittar du här

Kopiera länk