• Hem
  • Vårt tilläggsfö...
sida

Vårt tilläggsförslag för budget 2022

(PDF)
VÄNSTERPARTIET NORRTÄLJE
Att bygga en jämlik kommun är att säkra välfärden.

Vi stödjer Socialdemokraternas budget. Vi tycker att den fokuserar på viktiga områden. Vi vill dock satsa nästan 35 miljoner mer på viktiga välfärdsprojekt. Det görs genom att spara in på kommunalrådsposter samt minska överskottet så vi har råd att ge medborgarna en bättre välfärd och högre livskvalitet. 

Vi i Vänsterpartiet har ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt. För oss är miljöhänsyn viktigare än kortsiktiga vinstintressen. Genom att satsa på energieffektivisering och förnybar energi skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle.  Vi anser att det är dags att sätta jorden och människan i första rummet och därför tänka om helt när det gäller hur vi hanterar vår ekonomi. Uppfattningen att tillväxt och ännu mera tillväxt är lösningen på alla problem är inte bara orealistisk utan riskerar även att blockera all verklig förändring.

Våra förslag innebär inte att vi lånar från våra barn, utan tvärtom, att vi skapar förutsättningar för en växande ekonomi och en robust välfärd. Det kallar vi solidaritet med kommande generationer.

Då vi ser stora behov i kommunen anser vi att överskottsmålet bör sänkas till 1,5 % från Socialdemokraternas beräknade överskottsmål på 2,3%. Det ger oss ca 32 miljoner mer att satsa på viktiga välfärdsprojekt.

MER I VÅR GEMENSAMMA KASSA MED EN VÄNSTERBUDGET

Med enkla medel skulle vi som kommun kunna ha så här mycket mer än vad socialdemokraterna har i sin budget.

Minska med två kommunalråd och två oppositionsråd.  +ca 2,5 miljoner
Sänkt överskottsmål (räknat från S överskottsmål på 2,3%) 

till 1,5%

+ca 32 miljoner
Totalt  ca 34,5 miljoner

 

Ett Norrtälje för alla

Alla behövs

Varje människa ska vara fri från förtryck och våga uttrycka sin ärliga mening. Hot och trakasserier hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Vi arbetar för demokrati och solidaritet med alla människor. Vägen dit går bland annat genom de demokratiska processer vi deltar i inom Norrtälje kommun. 

Vänsterpartiet eftersträvar ett socialistiskt och feministiskt samhälle som definieras av allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Ett samhälle där alla bidrar efter sin egen förmåga och får stöd utifrån sina behov. Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett fritt samhälle för alla – inte bara några få. Vi ska alla kunna ta del av och påverka de beslut och förändringar som rör vår egen vardag. 

För en demokratisk och jämlik kommun 

Till att börja med vill vi satsa 2,5 miljoner kronor på att återinrätta tjänsterna som jämställdhetsstrateg, strateg mot våld i nära relationer och kommunekolog. Detta kan vi göra genom att minska antalet kommunalråd och oppositionsråd.

 

Satsningar, reformer och uppdrag uppdelade per nämnd

 

Kommunstyrelsen

Genom ett öronmärkt tillskott på 6 miljoner kronor vill vi satsa specifikt på att ge Trygg i Norrtälje Kommun ett särskilt uppdrag att undersöka unga flickors trygghetssituation, t ex i skolan, men också på fritiden samt en speciell satsning på att hjälpa ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. För att öka tryggheten i kommunen behöver vi utöka antalet fältsamordnare. Vi behöver även fortsätta att HBTQI-certifiera verksamheter i kommunen

Det ska i detta tillskott också ingå att skapa en social investeringsfond ur vilken ideella organisationer, vilka tar ett stort socialt ansvar i kommunen kan söka medel som till exempel Kvinnojouren Snäckan, organisationer som arbetar med hemlöshet och BRIS.

Barn och skolnämnden/Utbildningsnämnden

En ytterligare satsning  på barn och skol samt utbildningsnämnden med utökade ramar på 7 miljoner kronor där vi främst vill satsa ännu mer på fler pedagoger i förskola, grundskola och på fritidshem. Vi vill även  initiera en verksamhet som omfattar elever från år 8 i högstadiet till åk 2 på gymnasiet som riskerar att inte nå målen. Uppdrag ska gå till förvaltningen att utreda förutsättningarna och hur det kan verkställas.

Vi vill passa på att poängtera att det pratas mycket om att det är och kommer att bli brist på skolplatser i Norrtälje Kommun men det finns skolplatser, främst i de mindre landsbygdskolorna. Där kan vi använda oss av omvänd skolskjuts, från stad till landsbygd.

Det är av stor vikt att kommunen satsar på sina egna skolor och lokaler och att vid behov av att bygga nya skolor eller lokaler för skolverksamhet ska detta ske genom lånefinansiering. 

Socialnämnden

Utökade budgetramar till Socialnämnden med 6 miljoner kronor.  Detta ska inkludera att anställa en socionom till teamet för våld i nära relationer som jobbar med män, både som offer och förövare. Vidare så är det en satsning på fria mensskydd för flickor och kvinnor upp till 23 år på skolor och ungdomsmottagningar. Norrtälje är en kommun med hög fysisk och psykisk ohälsa. För att öka möjligheterna för de som står längst från arbetsmarknaden att hitta en meningsfull sysselsättning vill vi även vidareutveckla och utöka Arbetsmarknadscenter. Detta skulle lämpligen kunna ske i samverkan mellan KSON-Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i  Norrtälje och Socialtjänsten.

 

KSON-Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i  Norrtälje

Utökade budgetramar till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i  Norrtälje med 8 miljoner kronor. Vi måste se till att tillsvidareanställningar inom vård och omsorg blir norm och arbeta för en bättre arbetsmiljö och jämställda löner med tillräcklig bemanning i förhållande till arbetsbelastningen. 

Vi värnar om Norrtäljemodellen. En sammanhållen vård och omsorg har oändliga möjligheter. Det har Norrtäljemodellen visat och därmed finns förutsättningar för att utveckla vården med patienten/medborgaren i fokus. En flexibel organisation, som styrs efter medborgarnas behov och inte av företagens vinstintressen, gör att vi kan erbjuda en jämlik och god vård och omsorg över hela kommunen. 

Kultur och Fritidsnämnden

Utökade budgetramar med 4 miljoner kronor. vilket bland annat ska läggas på en avgiftsfri kulturskola, med målet att så småningom även avskaffa instrumenthyran. Vi satsar även på avgiftsfri simundervisning för alla som inte kan simma, vuxen som barn. Vi vill att nämnden gör en översyn av handlingsplanen för jämställt fördelade resurser inom kultur och fritid. 

 

Viktiga områden som behöver lyftas speciellt

Miljö

Klimatet kan inte vänta! Vi behöver en radikal och handlingskraftig klimatpolitik som visar att Norrtälje vågar och kan gå före.

Alla ska kunna återvinna. Vi vill verka för att kommunen utreder ett system för avgiftsfri regelbunden hämtning av återvinning inklusive grovsopor.  Det är av avgörande betydelse att vi utökar arbetet med omställning till förnybar energi och vi vill därför vidare satsa på att utveckla arbetet med solceller och annan fossilfri energi till kommunala byggnader. Vi vill verka för att utöka och förbättra kollektivtrafiken till hela kommunen. 

Arbete

Ett arbete ska vara en rättighet för alla som kan arbeta i Norrtälje kommun, så skapar vi en välfärd för alla.

  • Vi vill verka för att kommunen inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, detta blir ett sätt att lättare rekrytera personal. Först ut blir de lågavlönade kvinnodominerade yrkena för att höja deras standard och minska antalet sjukskrivningar.
  •  Göra tillsvidareanställningar med heltid till norm i Norrtälje kommun. Allmän visstid skall inte användas och inte heller stapling av visstider för att kringgå tillsvidareanställning. Att godtycklig minskning av tjänstgöringsgrader, så kallad hyvling, inte ska användas. 
  •  Att arbeta för en bättre arbetsmiljö på kommunala arbetsplatser med tillräcklig bemanning i förhållande till arbetsbelastningen samt verka för jämställda löner.
  • Runt om i hela vår kommun har vi ett stort antal småföretag, dessa är viktiga för kommunens välstånd. För några är det lysande tider. Andra kämpar för att få det hela att gå runt. Vi vill stödja sociala företags och kooperativs möjlighet att utvecklas i kommunen, som att kommunen utreder möjligheterna för ett så kallat Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).
  • Vi vill ha en kommun präglad av mångfald därför vill vi se till att små lantbruk har möjlighet att sälja sina produkter lokalt
Bostad

Vi vill att man satsar rejält på byggandet i egen regi. Fokuset ska vara att bygga lägenheter som folk har råd att bo i. Vi vill bygga både för dem som redan bor här och för dem som kan tänka sig flytta hit. Fler hyresrätter måste byggas för att uppnå balans mellan olika boendeformer. Vi vill bygga för att utveckla kommunens alla delar, alltså både stad och land så det finns bostäder för alla skeden i livet oavsett inkomst.

  • Vi satsar 1 miljon kronor på att en utredning ska göras för att vi ska kunna  inrätta en kommunal bostadsförmedling.
  • Roslagsbostäder är Norrtälje Kommuns aktör för att trygga det som står i regeringsformen – rätten till en bostad.  Vi anser att Roslagsbostäders fokus ska vara att bygga hyresbostäder som vanligt folk har råd att bo i. 
  • Vi arbetar för fler hyresrätter, fler klimatsmarta hyresrätter. Att man ska höja kraven till 50 % på andelen hyresrätter vid nyproduktion.
  • Vi vill verka för att människor med psykiska eller sociala handikapp, människor som har förlorat jobb eller blivit utförsäkrade inte ska kunna vräkas på ekonomiska grunder
Infrastruktur

Vi vill att kommunens utveckling bygger på att både större och mindre orter, skärgård och landsbygd ges samma möjlighet att utvecklas. Då blir det också möjligt att genomföra den gröna omställning som är nödvändig. Verka för en förbättrad kollektivtrafik, utbyggnad av fiber och bra mobiltäckning i hela kommunen. Vi behöver också tillsätta resurser för att säkra att gång-, cykel- och hästvägar/ridvägar färdigställs runtom i kommunen. 

Kultur och fritid

Kultur är en investering, inte en kostnad. Kultur ska vara till för alla, inte bara en lyx för några få. Den ska vara lätt att uppleva och att utöva oavsett var i kommunen man bor eller vem man är. Kultur är en av samhällets största verksamheter, som främst finansieras kollektivt, och ska därför ingå som en självklar del i all kommunal planering. Kulturen speglar det samhälle vi lever i. En bred och jämlik satsning på fritid, idrott och friluftsliv är ett viktigt inslag i en kommuns verksamhet. Idrottsrörelsen är en av landets största med tusentals aktiva barn, ungdomar och vuxna, som utövare eller ledare/tränare.

Kopiera länk