• Hem
  • Val- och förtro...
sida

Val- och förtroendemannanämnden

Vänsterpartiet Norrtälje representeras av Anton Spåre (ordinarie ledamot t o m 2016-12-31) och Ola Nordstrand (ersättare)

Möte 2016-03-22

Till nämndens möte föreslogs att nämndordföranden ska få fatta beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Vänsterpartiet invände att denna skrivning är för otydlig och kan ge utrymme för vida tolkningar. Även vid brådskande ärenden är det viktigt att man vet inom vilka ramar ordförande får fatta beslut, både vilken typ av ärenden det gäller och vilka de ekonomiska ramarna är. Tyvärr ville inte nämnden skicka ärendet på återremiss för förtydligande, så nu har nämnden denna ”gummiparagraf” med otydlig tolkning av ordförandes befogenheter

 

Möte 2016-01-06

Val- och förtroendemannanämnden konstaterade att nämnden troligtvis kommer att överskrida 2016 års budget med 50 000 kr.
Vänsterpartiet lämnade in en Protokollsanteckning om varför vi avstod från att deltaga i beslut vad gäller en överklagan. ROOP ansåg i överklagan att nämnden inte ägde ärendet om ERS-hanteringen 2015. Vår huvudinvändning mot hanteringen 2015 grundade sig i stället på att den beslutade parlamentariska utredningen aldrig genomfördes.

 

Möte 2015-10-27

I december förra året beslutade Kommunfullmäktige att en parlamentarisk utredning skulle tillsättas
för att se över kommunens ersättningsbestämmelser för förtroendevalda politiker, ERS. Vid dagens
nämndmöte fanns förslag till beslut om ändrade ersättningsbestämmelser. Men eftersom det inte
gjorts någon utredning inför nämndmötet yrkade jag att ärendet skulle återremitteras till
utredningen. Då majoriteten i nämnden röstade mot mitt yrkande om återremiss anmälde jag en
skriftlig reservation  mot att yrkandet avslogs.

 

Möte 2015-09-08

Som vi misstänkte redan vid nämndens möte 2015-05-05 kommer den parlamentariska utredning Kommunfullmäktige beslutade om 2014-12-15 inte att tillsättas. Utredningen skulle handla om
förändringar av bestämmelserna över politikernas ersättningar. I stället har tjänstemännen fått i
uppdrag av nämndens ledning att presentera förslag till ändringar. Dessa förslag kommer endast,
enligt tjänstemännen själva, handla om språkliga förändringar, förbättrad struktur samt om
korrigering av fel i nuvarande bestämmelser. Inga fördelningspolitiska förslag eller politiska förslag
alltså.

Vänsterpartiet riktade vid mötet kraftiga invändningar mot att den parlamentariska
utredningen inte tillsatts enligt Kommunfullmäktiges beslut.

 

 

Möte 2015-08-18

Vid dagens möte i Val- och förtroendemannanämnden meddelades att tjänstemännens arbete med förslag till nytt ersättningssystem (ERS) för förtroendevalda politiker i Norrtälje hittills gått på sparlåga. Planen för beslutsfattandet är att tjänsteännen arbetar fram ett underlag inför ställningstagande vid Val-och förtroendemannanämndens möte den 27:e oktober, att ärendet via arbetsutskottet därefter tas upp i Kommunstyrelsen för att Kommunfullmäktige ska fatta beslut i december 2015.

En diskussion fördes också inför beslut av avdrag på grundarvode för förtroendevalda med hög frånvaro. Utifrån revidering vid nämndmötet 2011-04-07 beslutades om avdrag, men det konstaterades också att skrivningarna var otydliga och kanske också ologiska. Många i nämnden menade att dokumentet från 2011 bör förtydligas.

Extramöte 2015-06-17
Mötets enda beslutande ärende var behandlingen av nämndens verksamhetsplan för 2016-2018. Ärendet bordlades ju vid förra mötet efter yrkande från Vänsterpartiet.
Dagens möte var överens om att öka antalet ställen i kommunen där medborgarna vid nästa val kan förtidsrösta. Därefter uppstod en diskussion där vi menade att det är viktigt att, efter en undersökning och analys av lågt valdeltagande 2014, skapa så goda möjligheter som möjligt för de som vill förtidsrösta. Vi vill prioritera att lokalerna är så tillgängliga som möjligt. I förslaget till verksamhetsplan står under rubriken ”Ett växande näringsliv” meningen ”Prioritera lokala verksamheter som förtidsröstningslokaler”. Då ledamöter i nämnden förklarade att ”lokala verksamheter” ska tolkas som företag på orten yrkade vi att meningen skulle strykas i verksamhetsplanen. Prioriteringen i förtidsröstningen bör vara största möjliga tillgänglighet, inte att främst prioritera företag.
Mötets majoritet ville dock göra en annan prioritering. Därför blev tyvärr beslutet att meningen står kvar.

 

Sammanträde i Val- och förtroendemannanämnden 2015-05-05

Vänsterpartiet m.fl. påtalade initialt att kallelsen till sammanträdet kommit så sent till ledamöterna att det stred mot nämndens reglemente.

Val- och förtroendemannanämndens majoritet beslutade, utan i förväg utskickat underlag, att överföra initiativet om ändrade ersättningsbestämmelser för förtroendevalda från politiken till kommunkontoret. Vänsterpartiet yrkade att ärendet av demokratiska skäl skulle bordläggas för att ett välgrundat beslut skulle kunna fattas. Då detta inte hörsammades av majoriteten lämnade Vänsterpartiet in en protokollsanteckning.
Nämnden beslutade också att uppdra åt Kommunstyrelsekontoret att se över Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-03-31 om extra intern ersättning till dess ordföranden. Vid  Kultur- och fritidsnämndens beslut hade vi i Vänsterpartiet en avvikande åsikt, vilket kan läsas i vår protokollsanteckning från Kultur- och fritidsnämndens möte, se vår hemsida.

 

Möte 2015-03-17

Inför detta nämndmöte prioriterade Vänsterpartiet frågan om nya ersättningsbestämmelser (ERS) för förtroendevalda politiker. Förutom information från kommunjuristen fördes en kort diskussion och Vänsterpartiets förslag delades ut till samtliga,. Ordförande uppmanade partierna att utse varsin representant att ingå i en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en ny ERS.
Dessutom behandlade nämnden verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, utbildning för nya förtroendevalda och hanteringen av förtidsröstning inför omvalet i Båstad. Som ett extra inslag diskuterades även förhållanden runt valprocessen såsom affischer, valsedelsutdelning samt valsedlars placering i och utanför vallokalen.

 

Möte 2015-01-27

Nämnden informerades om hur förvaltningen runt nämnden ser ut – i slutändan underställd Kommunstyrelsens förvaltning. Bland nämndens kommande uppgifter kan nämnas utbildning för nya politiker, riktlinjer för politikers lånedatorer, kommande verksamhetsplan samt att bereda förslag till reviderat ersättningssystem för kommunens politiker.

Förutom ovanstående information bestod mötet av formalia.

Kopiera länk