• Hem
 • Vår politik
sida

Vår politik

 

Vår politik för Norrtälje Kommun

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM

Här hittar du vårt kommunala handlingsprogram för 2018-2022 i sin helhet.

BUDGET

Vårt budgetförslag för kommande år:                 Tilläggsförslag för 2022

Föregående år:                                                                                      Vänsterpartiet Norrtälje Tilläggsförslag 2021.  Vänsterpartiet Norrtälje Tilläggsförslag 2020                            Vänsterpartiet Norrtälje Tilläggsförslag 2019.

 

Motioner och Interpellationer.

Vi lägger kontinuerligt förslag och gör initiativ i Kommunfullmäktige, s.k motioner och interpellationer. Dessa kan du läsa mer om här.

Debattartiklar!

Vi är även aktiva i Norrtälje Tidning och den lokala debatten och länkar till artiklar vi har skrivit kan du hitta här.

 

Du kan även läsa mer om Vänsterpartiets nationella och internationella politik här.

 

Vad vi vill göra i Norrtälje under de kommande fyra åren!

En jämlik och demokratisk kommun

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla. Det kräver en politik som ger alla, oavsett bakgrund, och möjligheter. Ett samhälle där alla bidrar efter sin egen förmåga och får stöd utifrån sina behov. Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla. Det kräver en politik som ger alla, oavsett bakgrund,religion, hudfärg, kön eller sexualitet, samma möjligheter och samma rätt till god utbildning, arbete och bostad.

Hela kommunen ska leva

Vi vill att kommunens utveckling bygger på att både större och mindre orter, skärgård och landsbygd ges samma möjlighet att utvecklas. Då blir det också möjligt att genomföra den gröna omställning som är nödvändig. Genom en medveten landsbygds och skärgårdspolitik skapas också förutsättningar för fler året-runt-boende och därmed ett stärkt elevunderlag för de små skolorna.  Vänsterpartiet anser att det är mycket viktigt att hänsyn tas till Norrtälje stads karaktär och historia, när det ska rivas eller byggas nytt. Genom varsamt byggande, bevarande och ett gott utbud av affärer, kaféer och kultur blir staden en plats för alla. Vi önskar också att det offentliga rummet, där möten mellan människor kan ske utan kostnader och avgifter, behålls och utvecklas. Företagandet är en förutsättning för vårt välstånd. Vänsterpartiet nationellt vill förbättra förutsättningarna för de små företagen genom en rad åtgärder som att slopa sjuklöneansvaret för företag med upp till tio anställda. Vänsterpartiet nationellt vill också stärka de lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna vad gäller småföretagens och det lokala näringslivets utveckling och behov av krediter.

 

En kommun att bo i

Vi vill bygga för att utveckla kommunen så det finns bostäder för alla skeden i livet oavsett inkomst. Fler hyresrätter måste byggas för att uppnå balans mellan olika boendeformer och bostäderna som byggs måste ha rimliga hyror, så folk har råd att bo i dem. Det kan vi bland annat göra med hjälp av vårt eget bostadsbolag Roslagsbostäder, som bör ges i uppdrag att bygga mer även på de mindre orterna i kommunen.

En kommun att arbeta i

Vänsterpartiet vill att Norrtälje kommun och dess bolag blir goda föredömen som arbetsgivare och som människor väljer att arbeta hos. Vi vill inte att kommunen använder bemanningsföretag, allmän visstid och hyvling. De otrygga anställningarna måste försvinna och rätten till fast anställning stärkas. De som drabbas av otrygga arbetsförhållanden är i första hand ungdomar, kvinnor och människor med utländsk bakgrund. Goda arbetsvillkor, anställningstrygghet och inflytande på jobbet är avgörande för att människor ska må bra och samhället utvecklas. Ett annat sätt för kommunen att lättare rekrytera personal är att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Först ut blir de lågavlönade kvinnodominerade yrkena för att höja deras standard och minska antalet sjukskrivningar.

Rätten till kunskap

Alla barn har enligt skollagen rätt till likvärdig undervisning, oavsett var de bor eller i vilken skola de går. Skolan är ansvarig för att varje elev får det stöd som behövs för att klara av skolgången. Norrtälje kommuns gymnasieskola måste möta våra elevers studieintresse så att vi kan behålla fler ungdomar i kommunen. Vi måste ha höga ambitioner med utbildningsutbudet och erbjuda en bredd av gymnasieprogram. Vi behöver även ha en välfungerande vuxenutbildning för att kunna erbjuda en andra chans till studier. En förskola av hög kvalitet har en märkbar effekt på barnens kommande skolresultat. Vi vill att kommunen snarast tar fram en handlingsplan för att åstadkomma barngrupper i enlighet med Skolverkets rekommendationer. Barngrupperna i fritidshemmen är idag mer än dubbelt så stora som för tjugo år sedan. För att fritidshemmen ska kunna följa läroplanen krävs en satsning, bland annat på att utbilda personalen.

En sammanhållen vård och omsorg

En sammanhållen vård och omsorg har oändliga möjligheter. Det har Norrtäljemodellen visat och därmed finns förutsättningar för att utveckla vården med patienten/medborgaren i fokus. En flexibel organisation, som styrs efter medborgarnas behov och inte av företagens vinstintressen, gör att vi kan erbjuda en jämlik och god vård och omsorg över hela kommunen. Vänsterpartiet vill att vård och service ska finnas tillgänglig i hela kommunen. Vi vill påbörja försök med sex timmars arbetsdag inom hemtjänst/hemsjukvård och äldreomsorg. Det måste finnas möjlighet för den som inte känner sig trygg hemma att få plats på ett äldre- eller trygghetsboende. Vänsterpartiet vill se ett fortsatt förebyggande arbete vid Familjens Hus i Norrtälje och att konceptet i olika former sprids till andra delar av kommunen. Vi tycker att det är viktigt att elevhälsan byggs ut, att köerna till BUP arbetas bort och att det finns kapacitet för att göra de neuropsykiatriska utredningar som krävs. Ungdomsmottagningen måste garanteras resurser att hålla en hög nivå med både barnmorsketjänster och kuratorer.

Ett rikt kulturliv

Kultur är en investering, inte en kostnad. Kultur ska vara till för alla, inte bara en lyx för några få. Den ska vara lätt att uppleva och att utöva oavsett var i kommunen man bor eller vem man är. Kultur är en av samhällets största verksamheter, som främst finansieras kollektivt, och ska därför ingå som en självklar del i all kommunal planering. Kulturen speglar det samhälle vi lever i.  I Norrtälje kommun finns många ideella och kreativa krafter, som vi bör stödja och uppmuntra. Biblioteken utgör själva grunden för kulturlivet och utveckling av bibliotek och skolbibliotek är en ytterst viktig rättvisefråga. Roslagsmuséet har en betydelsefull roll som ”länsmuseum” för norra delen av Stockholms län. Vi vill bygga ut kulturskolans verksamhet så det verkligen blir en kulturskola, med bibehållen musikdel.

Våra förtroendevalda i kommun, nämnder och beredningar 2019-2022:
 • kommunstyrelsen: Britt-Mari Bardon (ledamot), Anna Söderblom (ersättare)
 • Kommunfullmäktige: Britt-Mari Bardon (ordinarie ledamot), Ola Nordstrand, (ordinarie ledamot), Jessica Hilwëyn (ordinarie ledamot), Ingela Brinkefeldt (ersättare)
 • Bygg- och miljönämnden: Ingela Brinkefeldt (ersättare)
 • Barn- och skolnämnden: Anna Söderblom (ledamot), Catarina Wahlgren (ersättare)
 • Utbildningsnämnden: Miriam Anglemark-Jansson (ledamot + arbetsutskott), Kerstin Fallgren (ersättare+ ersättare i arbetsutskott.)
 • Socialnämnden: Jessica Hilwëyn (ledamot)
 • Kultur- och fritidsnämnden: Lasse Dalquist Öhlén (ledamot),  Albin Limnell (ersättare)
 • Teknik- och klimatnämnden: Ola Nordstrand (ledamot), Bitte Marelius (ersättare)
 • Val- och demokratinämnden: Stefan Grath(ledamot), Anette Holgersson (ersättare)
 • Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg:
  Jessica Hilwëyn (ledamot) Ingela Brinkefeldt (ersättare)
 • Naturvårdsstiftelsen: Ola Nordstrand (ersättare)
Kopiera länk