Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Representant för Vänsterpartiet Norrtälje (ordinarie ledamot) är Catarina Wahlgren

Möte med kommunstyrelsen 8/6 2016

 • Föredragningslistans nummer 4; Beslut om skolstruktur: Protokollanteckning
 • Föredragningslistans nummer 5; Beslut om skolutvecklingsprogram: Protokollsanteckning
 • Föredragningslistans nummer 20: Antagande av vision och utbyggnadsstrategi för Norrtälje hamn: deltar inte i beslutet
 • Föredragningslistans nummer 21; Bredbandsstrategi baserat på reviderat IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommun: deltar inte i beslutet
 • Föredragningslistans nummer 24; Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad: deltar inte i beslutet

Möte med kommunstyrelsen 2015-10-19

 • Föredragningslistans §4 ; Beslut om kommunal utdebitering, Skattesats för 2016: Deltar inte i beslutet
 • Föredragningslistans §7 ; Beslut om verksamhetsplan 2016-2018 och budget 2016-2017 med taxor för 2016: Deltar inte i beslut
 • föredragningslistans §10  ;Godkännande av exploateringsprogram Lommarstranden, inklusive markanvisning gällande del av fastigheten Tälje 4:62, deltar inte i beslutet
 • Möte med kommunstyrelsen 2015-02-16
 • Föredragningslistan §5; Antagande av detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad:  Deltar inte i beslut (Protokollanteckning)
 • Fördragningslistan §10; Planeringsdirektiv 2016-2018 för budget 2016-2017 och plan 2018: Deltar inte i beslut
 • Fördragningslistan §21; Yttrande över lokaliseringsstudie riksväg 77: deltar inte i beslut (protokollanteckning)
 • Föredragningslistan §23; Kommunens styrning av Tiohundraprojektet: tilläggsyrkande

 

Möte med kommunstyrelsen den 1/12 2014

 • Föredragningslistan §5; Beslut om renhållningstaxa: Deltar inte i beslut ( Motivering)
 • Föredragningslistan §11; Ersättningsnivå för förtroendevalda:  Yrkande på återremiss
 • Föredragninslistan §18; Bolagsordningar för kommunala bolag: Förslag på ändring av texten i Bolagsordningens §4 för Roslagsbostäder