artikel

Budgetkampanj för 2020: Fler gång och cykelvägar!

Vi vill göra en satsning på 15 mnkr till gång- och cykelvägar inom ett avstånd av tre kilometer runt alla skolor på landsbygden, och att kommunen ska ta det fulla ansvaret för byggandet av dessa vägar.

Allra viktigast för landsbygdens utveckling är förmodligen en fungerande infrastruktur. Det handlar om bilvägar, gång-, och cykelvägar-, fiberutbyggnad, vatten och avlopp samt kollektivtrafik till lands och till sjöss. Det handlar också om att fotgängare (med eller utan barnvagn eller rollator),
rullstolsburna och cyklister ska kunna ta sig fram på våra gång-, och cykelvägar även vintertid och inte tvingas ut i körbanan eller stanna hemma för att dessa används som snöupplag.

Kopiera länk